Miljö- och klimat i budget 2020

Anförande 14 nov 2019

Talman, jag kommer i mitt anförande beröra några axplock i miljö- och klimatpolitiken.

Först miljön; I budgeten beskrivs landskapets naturvård vars målsättning är att bevara livskraftiga populationer av våra ursprungsarter såväl på land som i den marina miljön och att skydda både naturliga livsmiljöer och sådana artrika kulturmiljöer som har skapats av det traditionella jord- och skogsbruket. Det är bra.

Den biologiska mångfalden är viktig. I valrörelsen föreslog vi liberaler att kommande regering skulle ta fram en strategi för att bevara den biologiska mångfalden, frågan kommer att aktualiseras bland annat i kommande LBU-program där man från EUs sida diskuterar att styra en stor andel av medlen för grön omställning. Jordbruket är centralt när det gäller biologisk mångfald och kan ha såväl positiva som negativa effekter på både flora och fauna. Även fastighetsverket är en central spelare eftersom att de är en stor fastighetsägare och de kan dels exempelvis anlägga våtmarker men också byta marker med privata fastighetsägare och också styra vilka marker som arrenderas till vad. Vi hoppas att kommande regering tar denna fråga på allvar och involverar aktörer brett där producentförbundet, biodlarföreningen och andra intresseorganisationer får delta i arbetet.

En annan central fråga gäller vatten och vattenkvalitet. Vattnet ger oss liv – både fysiskt och själsligt. Vattenlagen hann aldrig bli klar i tid under förra mandatperioden men vad jag kan förstå så är den nu färdig. Jag hoppas på att vi får se en vattenlag på våra bord inom en snar framtid. En intressant del i den vattenlagen, kopplat till årets budget där anslag föreslås för utredningar, undersökningar för vattenförsörjning och avloppsvattensbehandling, är frågan om dagvattenhanteringen. I den tjänstemannaremiss som gick ut gällande vattenlagen var kraven på dagvattenhanteringen mycket låg. Därför är det bra att visst utredningsarbete påbörjas. Personligen hoppas jag på tydliga krav.

Talman, jag vill också diskutera klimatet. Bygg- och energiteamet är ett riktigt glädjeämne. I budgeten kan vi läsa om fleratlet projekt, bl.a. att inleda en analys av ett effektivare kollektivtrafiksystem. Lagtinget fattade under förra mandatperioden beslut om en ny kollektivtrafiklag som ger nya möjligheter och nästa steg är ett trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiken kommer aldrig att bli ett fullgott alternativ på hela Åland, samtidigt måste den stärkas. Ut ett klimatpolitiskt perspektiv skulle det bästa vara att utveckla en tät kollektivtrafik mellan tätorterna.

Det är också glädjande att se att de stora satsningarna på förnyelsebar energi. Och det är smart att satsa på bredden, det vill säga satsningar på såväl biogas som vindkraft och storskaliga solcellsanläggningar. Under mandatperioden har stora steg tagits framåt och min fromma förhoppning är att arbetet fortsätter under kommande period.

Slutligen talman, några ord om hållbar konsumtion med anledning av tidigare replikväxlingar under gårdagen. Jag hör nämligen till de som pratar både om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion – vilket under gårdagen hävdades att är ovanligt. Hållbar konsumtion handlar, enligt mig, framförallt om två saker; att köpa mindre men av högre kvalitet och en utvecklad tjänstesektor. Den första delen handlar helt enkelt om att skippa köp och släng samhället och istället handla kvalitetsprodukter med lång livslängd eller handla via second hand. Men framförallt maten är central; att äta inhemskt kvalitetskött, gärna från naturbeten, istället för billigt bulkkött är en sak, men också att äta i säsong. Om vi handlar och äter mer på ett sådant sätt så gynnar vi också den lokala marknaden. Och faktiskt så är det i många fall billigare att leva hållbart.

Den andra delen handlar om en stärkt tjänstesektor. Vi har en tjänstesektor med utvecklingspotential på Åland, ser vi till rapporter om vår BNP-utveckling så kan man snabbt konstatera att sjöfarten står för lejonparten av tjänstesektorns exportvärde. Det finns alltså en hel del att göra. Köp av tjänster får de samhällsekonomiska hjulen att rulla samtidigt som hushållens vardag underlättas.

Tack talman.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *