Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, där är våld i nära relationer ett fokusområde och jag kommer att följa arbetet noggrant också där. Här är motionen i sin helhet:


Motion om utredning med målet att avskaffa våld mot kvinnor

Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen) är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa. Konventionen syftar till att skydda kvinnor för alla former av våld genom att förebygga, lagföra och avskaffa våld, men även att avskaffa diskriminering och främja jämställdhet.

Våld mot kvinnor är ett större problem än vad som framkommer från dagsmedia – det vi ser i nyheterna är bara toppen av isberget. Det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem som vi behöver stoppa. Kvinnor som blivit utsatta för våld behöver också hjälp med att gå vidare i sina liv. Ett hållbart samhälle är ett jämställt samhälle, där förekommer inte våld och det bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer.

Kvinnor som blir utsatta för fysiskt våld får det akuta omhändertagandet vid ÅHS och behandling av de fysiska skadorna där. Men för kvinnor som är utsatta för andra våldsformer så upplever vi att det professionella omhändertagandet brister och vi saknar främst stödjande och olika behandlings åtgärder, men det finns även mycket att göra inom det förebyggande området.  Vi saknar ett psykosocialt stöd som utgår från de utsattas behov och samverkan är viktig. Vi kan inte komma åt problemet om vi bara tänker på det i ”stuprör”, och vi måste börja någonstans för att få saker att hända, och ett tvärsektoriellt arbete är att föredra.

Stadens sektorer har, genom sin närhet till invånarnas vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet. En översyn över stadens åtgärder mot kvinnovåld leder till att vi inom vårt behörighetsområde kan se på vilka konkreta åtgärder och behov det finns i syfte att bättre förebygga, samt ge ett bra omhändertagande, med visionen att uppnå en nolltolerans för våld mot kvinnor och barn.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

  • Att staden klargör vilka delar av arbetet mot våld mot kvinnor som faller under socialtjänstens eller andra sektorers ansvar och vad som faller på andra aktörer
  • Att staden får i uppdrag att kartlägga på vilket hjälp våldsutsatta kvinnor och barn idag får
  • Att staden också, baserat på kartläggningen, utreder vilka insatser som saknas eller borde förstärkas eller utvidgas
  • Att staden också utvärderar de strategier och metoder som vi idag använder.

Vidare önskar vi att motionen hanteras i skyndsam ordning så att vi kan få, åtminstone ett preliminärt svar, i god tid innan budgeten för 2018 ska fastställas så att det finns möjlighet att bevilja tillräckliga medel och/eller göra tydliga skrivningar för att uppfylla konventionens krav.

 

Mariehamnsliberalerna med Pernilla Söderlund som första undertecknare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *