Stadens bokslut

Anförande om bokslutet i Stadsfullmäktige 23 april 2019

Ordförande,

Ett till år har gått och personalen har utfärdat ett mycket gott arbete. Det vill vi liberaler tacka för. Mycket gott har gjorts och det goda arbetet fortsätter.

Vi liberaler konstaterar förstås att 2018 var ett svagare ekonomiskt år än 2017 med nästan 4 miljoner mindre i årsbidrag som ett resultat av högre kostnader och svagare intäkter. Skatteintäkterna från kommunalskatten minskade med nästan 2 miljoner. Intäktens storlek har förstås påverkats av yttre faktorer så som konkurrenskraftpaketet men det visar på hur viktigt det är att vi blir fler Mariehamnare. Därför ser vi med glädje på stadens annonskampanj i svenska medier för att vi ska locka till oss fler. Mycket finns att göra och vi från liberala gruppen menar att inflyttningen behöver vara ett högprioriterat strategiskt mål för stadsstyrelsen.

Vi ser med viss oro på den stora investeringsnivån som varit under 2018 och som fortsätter för 2019. Investeringar ska ingalunda blandas ihop med driften och med rådande avbetalning på lånestocken finns ingen anledning att vifta med den röda flaggan än. Det som i viss mån oroar oss är att vi också ska underhålla våra nyinvesteringar och också hantera avskrivningarna. Fokus bör ligga på investeringar som minskar driftskostnaderna.

När det gäller lånestocken så kan vi konstatera att återbetalningsgraden gått över den planerade nivån också 2018. Det är bra. Mycket indikerar på att vi är på väg in i en ny lågkonjunktur. Lågkonjunkturen kommer att innebära behov av stimulans. Att då göra höjningar i kommunalskatt och inte verkställa planerade investeringar är dåligt för mariehamnarna och för företagen. Därför är det bra att vi nu betat av stora delar av skulderna. Det blir intressant för stadstyrelsen, och sedan för oss i fullmäktige, att balansera utgifter och intäkter för kommande år. Vi har vissa frågor som är viktiga för oss särskilt inom sociala sektorn och utbildningen samtidigt som vi menar att vi också behöver ta ett stort ekonomiskt ansvar. En fråga som här är värd att lyfta är frågan om ungdomsarbetslösheten och hemmasittande – det är varken bra för den enskilda eller samhällsekonomin. Om vi går in i en lågkonjunktur är det synnerligen viktigt att vi bevakar ungdomsarbetslösheten av ekonomiska skäl men framförallt av humanistiska skäl. Just nu ser vi en illavarslande signal när ungdomsarbetslösheten stiger och företagandet sjunker. I kommande arbete behöver detta bevakas noggrant.

Ordförande. Några konkreta frågor som vi från den liberala gruppen önskar lyfta;

  • Rapporteringen från dotterbolagen. Stadsledningen är säkert uppmärksam på att den inte är den elegantaste. De olika bolagen har rapporterat på mycket olika sätt, detta behöver ses över till kommande år.
  • Våtmarksprojektet som det rapporterats om (på sidan 44) är ett mycket bra projekt men vi ställer oss lite frågande till processen. Den politiska insynen har varit liten och likaså påverkansmöjligheterna. För att stärka tilliten är det viktigt att ärenden hanteras lika.
  • Den sista konkreta punkten skulle jag vilja resonera lite längre om, nämligen det faktum att kostnader för förebyggande hälsovård per årsarbete har mer än dubblerats sedan 2015 men effekten på sjukskrivningstalen inte synts, utan de har till och med ökat det sista året. Förstås är det så att vi inte kan göra långt dragna analyser från ett års statistik utan vi behöver fler års resultat för att kunna läsa ut effekterna. Samtidigt föranleder det nog att stadsledningen frågar sig om den förebyggande hälsovården har rätt karaktär och om den är rätt riktad. Personalen är det viktigaste vi har, vi behöver ta hand om dem!

Tack till personalen, stadsledningen, stadsstyrelsen och fullmäktigekollegorna för ett gott 2018, de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *