Ett nytt ekonomiskt system!

Talman, bästa lagting

Det är en stor dag idag! Efter år av hårt arbete står vi nu inför att besluta om ett nytt ekonomiskt system för Åland. Vi vet alla att tanken var att vi skulle hantera en totalrevision av självstyrelselagen. Nu blev inte fallet så, men det finns ingen anledning att ringakta att vi nu får ett nytt ekonomiskt system, det är stort och viktigt. Det nya ekonomiska systemet handlar om långt mycket mer än tio miljoner mer i grundfinansiering. Det är ett system där självstyrelsen de facto utvecklas; där det spelar mer roll vad vi själva gör, framförallt tillväxtpolitiskt både gällande närings- och inflyttningspolitiken, och där vi också fungerar mer som skattetagare.

Nämnden konstaterar, i sitt betänkande, med tillfredsställelse att begreppet ”årliga återföringar ” används i lagen. Begreppet är ägnat att i större utsträckning tydliggöra att det handlar om en återbetalning av den skatt som ålänningarna har betalat till staten, inte någon form av bidrag. Noteras bör dock, i detta sammanhang, att Åland inte ges rätt att fastställa skatteprocenten, vilket är ett viktigt verktyg för den politiska styrningen av samhällsutvecklingen. Nämnden betonar att Ålands, på internationella överenskommelser grundade, autonomi borde motivera utökad behörighet i fråga om skattelagstiftningen.

Resultatet som ligger på våra bord har inte hamnat där utan vedermödor. Ett gediget arbete har utförts under den åratal långa processen. Processen har varit komplex och landskapsregeringens förvaltning ska sannerligen ha erkänsla. Förvaltningschef Dan E Eriksson och hans medarbetare är i mångt och mycket självstyrelsens hjältar. Vår förvaltning må vara liten men kompetens är mycket stor, det arbete som utförts av landskapsförvaltningen är långt utöver det vad man kan vänta sig av tjänstemän, de har också på ett utmärkt sätt bistått i nämndens arbete.

Det är också på sin plats att rikta en tacksamhetens tanke till Janssönerna Gunnar, Roger, Christer och Harry, Viveka Eriksson, Barbro Sundback, Axel Jonsson och lagtingets personal, framförallt lagtingsdirektören, och andra som från lagtingets sida arbetat intensivt med frågan. Men också från regeringarnas sida; tidigare lantråden Viveka Eriksson, Camilla Gunell och Katrin Sjögren är alla värda att nämnas idag, liksom förra finansministern Mats Perämaa som har haft en avgörande roll för processen. Lantrådet Thörnroos möte med statsminister Sanna Marin var också viktigt för att vi skulle kunna rekommendera lagtinget att anta denna lag genom att tidigare givna löften på så sätt kunde bekräftas.

Men självstyrelselagen är inget vi ändrar själva, det behövs hjälp från andra sidan vattnet. Den åländska riksdagsledamoten ska ha sin erkänsla och också ålandsministrarna Berner och Henriksson såväl som statsministrarna Sipilä, Rinne och Marin samt finansministrana Orpo, Lintilä och Kulmuni samt övriga ålandsvänner. Utan tydliga politiska besked hade vi inte stått här idag.

Talman. Om resten av världen rör sig framåt och en del stannar kvar på sin plats så blir den som stannar kvar föråldrad i relation till det övriga. Så är fallet med självstyrelselagen av 1991. Mycket har hänt sedan dess; digitalisering, en allt mer global marknad, förändrad lagstiftning och EU. Dessa samhällsförändringar kringskär självstyrelsens möjligheter varför en modernisering av helheten behövs. En sak som också förändrats över tid är Ålands befolknings relationstal till den finländska befolkningen. Det är varken rätt eller riktigt att återföringarna, i praktiken, minskar per ålänning för att vi blir fler. Tvärtom, fler ålänningar är inte bra bara för Åland utan för hela Finland. Därför är det korrekt att återföringarna kommer att beakta befolkningsutvecklingen i framtiden. Det som är bra för Åland är bra för Finland, och vice versa.

När vi talar om förändringar i samhället är det väsentligt att också lyfta det svenska språket som tyvärr tappar mark i Finland. Självstyrelsepolitiska nämnden välkomnar bestämmelsen om att avräkningsgrunden även ska höjas om skötseln av självstyrelsens uppgifter och därmed förverkligandet av självstyrelsens syften föranleder väsentliga tilläggskostnader men utgår från att den språkliga eller övriga utvecklingen i hela landet inte ska bli sådan att det blir nödvändigt att förverkliga bestämmelsen.

Samhället förändras som sagt, och än har vi inte en totalrevision på bordet. Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att reformeringen av det ekonomiska systemet endast utgör en del av en större helhet och att det ursprungliga målet med en reformering av hela självstyrelselagen fortsatt kvarstår och bör i brådskande ordning gemensamt drivas vidare. Det ursprungliga målet var att hänsyn ska tas till nya behov, den allmänna samhällsutvecklingen, den globaliserade ekonomin, den europeiska integrationen och Finlands nya grundlag samt innebära en modernare och enklare ordning för genomförande av behörighetsförskjutning mellan parterna. En totalrevision som möjliggör en dynamisk utveckling är enligt självstyrelsepolitiska nämndens mening det huvudsakliga målet för Åland.

Talman, slutligen några ord om löften. Den proposition som ligger på våra bord arbetades fram under ett annat nuläge där vård- och landskapsreformen var högaktuell, vilken skulle ha gett Åland en stärkt ekonomi med 0,45 % i avräkningsgrund. Just nu finns inget sådant förslag i den finländska riksdagen varför avräkningsgrunden måste vara 0,47 % för att uppnå de politiska överenskommelserna. Vi har fått utfästelser om att avräkningen ska öka. Vi i nämnden litar på Henriksson, Kulmuni och Marins löften, vilket också lantrådet och landskapsregeringen rekommenderat oss att göra. Därför säger nämnden att trots att det nya ekonomiska systemet inte motsvarar lagtingets och landskapsregeringens önskemål i fråga om en utökad ekonomisk autonomi anser nämnden att lagtinget, mot bakgrund av löftet om en ökad grundfinansiering om ca 10 miljoner euro per år, för sin del ska godkänna förslaget till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *