Demokrati, social hållbarhet och miljö

Ordförande

Mariehamnsliberalerna vill tacka stadsstyrelsen och tjänstemännen för framtagandet av mål och indikatorer. Processen har varit lång och vi, liksom alla andra hoppas jag, värderar det arbete som utförts och stödjer alltså förslaget. Mariehamnsliberalerna vill dock framhålla till kommande arbeten att vi önskar ett större inkluderande, för det handlar trots allt i stort om ett hållbarhetsarbete och det kännetecknas av ett tillsammanskap.

Ordförande, Mariehmansliberalerna vill framhålla tre saker:

För det första: i framtida arbete skulle vi gärna se ett större fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid där nationalsocialistiska rörelser växer sig allt starkare och där politiker utsätts för hot. Hur vi ska arbeta strategiskt med dessa frågor innebär en del kunskapsinhämtande. Mariehamnsliberalerna önskar att vi under mandatperioden kan ha en aftonskola eller liknande i ämnet så att vi inför nästa mandatperiod kan ta mål och anta indikatorer gällande detta.

För det andra vill vi lyfta skrivningar om den sociala hållbarheten lite extra. Vi ser att undanröjning av fysiska hinder ska öka, vi utgår från att det är netto som hindren ska minska. För om vi bygger fler nya så är förstås det totala antalet det samma. Lite samma tankar har vi om trygghetsindexet där vi förutsätter att det ska minska per kön och inte bara som helhet. Vi har också funderat kring att föreslå ett mål om antal barnkonsekvensanalyser men vi vet ju alla att de kan hanteras på olika sätt och ibland också en aningen styvmoderligt. Därför kommer vår fullmäktige Pernilla Söderlund idag att lämna in en motion med anledning av det.

Och till sist vill vi lyfta fram några punkter som vi anser att är särskilt viktiga i det dokumentet som vi har framför oss och som vi särskilt vill tacka för att de är med. Den ena gäller stadens koldioxidutsläpp, koldioxidutsläpp är en av den moderna tidens viktigaste frågor och det finns all anledning att arbeta hårt med frågan så det är bra att det lyfts i förslaget om än bara i en fotnot. Vi är också glada att den kulturella hållbarheten lyfts, inför nästa process skulle man också kunna se på idrotten som kulturbärare då idrotten har en viktig funktion för att skapa mötesplatser, skapa en meningsfull fritid och öka integrationen. Slutligen vill vi lyfta de tvärsektionella mötena som oerhört viktiga, vi fattade juni i beslut om ett samprojekt mellan fritidsnämnden och socialnämnden. Infra och stadsutvecklingsnämnden har haft två möten ihop under hösten – vi behöver arbeta än mer i samarbetsform för att kunna fatta riktigt kloka beslut.

Mariehamnsliberalerna stödjer med denna vägkost inför framtida arbete stadsstyrelsens förslag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *