Budget, viltvård och Ålandstrafiken

Anförande 10 sept 2019

Talman. Jag vill börja med att kommentera det ekonomiska läget; vi har att vänta oss en lågkonjunktur vilken innebär lägre avräkning. Samtidigt har den finska ekonomin gått bättre i förhållande till den åländska de senaste åren vilket skapar lägre skattegottgörelse. Arbetet med att öka grundfinansiering och att få in system som beaktar befolkningsutvecklingsutvecklingen är därför centralt. Lantrådet och finansministern arbetar hårt och vi har goda förhoppningar landskapsregeringen tillsammans med riksdagsmannen och ålandsministern ska nå i mål. Tilläggsbudgetens ingress visar också varför vi behöver jobba med tillväxt. Den åländska BNPn stiger men inte per BNP per capita. Inflyttningen är central för att stärka vår tillväxt men för att också öka tillväxten per capita behöver lönsamheten för våra företag öka. Särskilt exportsektorn behöver få ett lyft.

En central fråga för att vara konkurrenskraftiga är att vara uppdaterade inom den digitala världen. Därför är det bra att regeringen fortsätter den ambitiösa digitaliseringsuppgraderingen. Digitaliseringen är en del av infrastrukturen – och det oroar mig att synen på infrastruktur är så smal på Åland. Vi borde strategiskt arbeta med mer än vägar, broar och färjor. Allra särskilt kopplat till företagens lönsamhet. Vatten, el och avfall är infrastruktur, de frågor som näringslivet ständigt lyfter. Hur ser framtidsvisionen ut? Ja, det är kommunala frågor men vi vet alla att landskapet har ett övergripande ansvar och bli inkopplat om inte annat i finansieringsskedet.

En helt annan fråga talman är viltvården. Vi gläds storligen åt de åtgärder som nu vidtas. Viltvården är en viktig fråga för oss. Vi vill bibehålla rätten till vårjakt men centralt är förstås att stärka rödlistade djurarter. Det är ett övergripande ansvar som vi har. Därför behöver vi jobba på bredden med dessa frågor. Det är exempelvis bra att Fastighetsverket arbetar med våtmarksanläggning. Men vi behöver göra mer, såväl gällande vilt- som fiskevård.

Slutligen talman vill jag understryka vikten av att avreglera Ålandstrafiken. Vi behöver en samlad Ålandstrafik för både all landbaserad kollektivtrafik och för skärgårdstrafiken. Dessutom måste Ålandstrafiken ges ett tydligt serviceuppdrag och regelverken kring skärgårdstrafiken behöver kraftigt förenklas. Enhetens syfte ska vara att ge skärgårdsbor, näringsidkare och besökare bättre service. Därför måste också intressenteras röst höras i utvecklingen. Nu måste det komma tydliga politiska direktiv om att tiden där nya regelverk ständigt skapas för att göra det omöjligt att ”fuska” i systemet. De som vill kringgå regelverket lyckas nog ändå, nu är problemet att det snart är omöjligt för den stora massan att ta sig ut i skärgården. Vi ser att skrivningen i budgeten som ett bra första steg.

Tack talman.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *