Driftprivatisering och bolagsstyrning

Idag höll jag liberalernas gruppanförande gällande landskapsregeringens femte tilläggsbudget för 2015:

Talman!

Vi politiker ska inte ge med högra handen och ta med den vänstra. I tilläggsbudgeten ser vi ett exempel på en verksamhet som kan komma att bli totalekonomiskt dyrare även om syftet med omställningen var att spara. Jag talar givetvis om driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken. Jag kommer inte att stå här och plädera för ett protektionistiskt förhållningssätt. Jag menar däremot att vi måste problematisera och se till helheter.

Vi står nu inför en situation där många sjömän kan förlora sina arbetsplatser på grund av driftsprivatiseringen. Många av de som arbetat inom skärgårdstrafiken är skärgårdsbor. Det gör situationen än mer besvärlig eftersom att de geografiska och logistiska förutsättningarna i skärgården gör att skapande av nya arbetsplatser är en av de största utmaningarna. Det är ett faktum, även om jag många gånger imponerats av den kraft och idérikedom som finns på de åländska öarna. Men är det så att driftsprivatiseringen innebär att vi nu ska göra stora satsningar i skärgården för att få upp sysselsättningsgraden? Hur mycket medel ska betalas ut i form av arbetslöshetsunderstöd? I klartext, är operationen lönsam när vi ser till helheten?

Privatiseringsfrågan är inte enkel, det är mycket komplext att sia om hur resultatet blir. Regeringen utlovar i sitt program att driftsprivatiseringen ska följas upp, det finns all anledning för var och en av oss att ta till oss den kommande rapporten, oavsett vad den visar.

Talman, i tilläggsbudgeten nämns också fastighetsverket och ÅDA. Det är exempel på andra verksamheter som har omorganiserats, fint så! Men när verksamheter flyttas till enskilda verk eller bolag så försvinner en del av insynen och kontaktytorna blir färre. Styrningen av bolag och bolagsliknande verksamheter blir allt viktigare i takt med att mer och mer byter organisationsform. Vi står nu i en svår ekonomisk situation. Att hela det offentliga Åland bidrar till ett minskat hållbarhetsgap är för mig en självklarhet. Styrningen av avknoppningar och bolag en fråga som behöver ligga högt upp på regeringens agenda. I övrigt vad gäller bolagen vill jag påpeka att jag finner den ägarpolicy som regeringen Gunell antog som mycket bra, bland annat kommer professionalisering av styrelserna att förbättra bolagens verksamhet och resultat.

Tack Talman!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *