Stadsbudget 2018

Gruppanförande i stadens budgetdebatt 13 juni 2017

Ordförande, bästa kolleger och åhörare

Liberalerna är mycket nöjda över den budget som stadsstyrelsen föreslår till oss och vi gläds åt den enighet som stadsstyrelsen uppvisat. Att vi gärna sett mer pengar till social sektor och förebyggande arbete är vi knappast ensamma om men vi ser också de ekonomiska begränsningarna som finns och det finns ett stort behov av att rusta inför framtiden. Vi anser därför att budgeten är välavvägd och klok. Det finns dock en hel del att arbeta med i själva processen där budgetarbetet har hanterats olika i olika nämnder och tidsramen har varit allt för snäv. Detta behöver ledande tjänstemän och styrelseordförande ta tag i.

Liberalerna vill dock skicka lite hälsningar till stadsstyrelsen och stadsledningen om frågor som vi anser att behöver tas i tu med; vi menar att vi behöver påbörja ett omställningsarbete för att klara de utmaningar som vi redan står inför och framförallt de utmaningar som följer med den demografiska utvecklingen. Det är lätt att förblindas av fjolårets positiva resultat, men vi måste då minnas att en stor del av överskottet härrör samfundsskatterna. I år budgetaras samfundsskatterna högt, att bygga upp löpande drift på dessa nivåer skapar ett osäkert system. Liberalerna vill effektivera och spara men på ett strategiskt sätt, inte genom hastiga stålbad på grund av en djupdykning av samfundsskatterna.

Ordförande, vi ser två huvudfrågor som vi anser att stadsledningen och styrelsen behöver ta ett helhetsgrepp om; den ena är frågan om inflyttning och tillväxt, den andra är frågan om den åldrande befolkningen. Vi behöver arbeta långsiktigt, evidensbaserat och strategiskt med dessa frågor.

När det gäller inflyttning har stadsutvecklingsnämnden  en viktig roll, vi behöver mer tomter och liberalerna anser att stadsutvecklingsnämnden behöver arbeta aktivt med frågan. Vi behöver också en mer attraktiv stad att bo i, vi har en fantastisk stad men vi behöver bli fler och framförallt fler barnfamiljer – vi behöver marknadsföra våra skolor som toppar i PISA-undersökningar, vi behöver se över kollektivtrafiken, vi behöver skapa förutsättningar för ett än mer blommande näringsliv och staden ska vara en bra arbetsgivare. Liberalerna är också villiga att åter damma av tidigare arbeten med skatteväxling för att möjliggöra en sänkt inkomstskatt.  Vi behöver också fortsätta värna om den tredje sektorn som skapar ovärderliga stödfunktioner till kommunerna och skapar en meningsfull fritid åt otaliga.

När det gäller den åldrande befolkningen så behöver vi ta ett helhetsgrepp. Börja arbeta förebyggande på ett brett plan; dels genom ett strategiskt arbete på äldreboenden, dels skapa miljöer för rörelseglädje för äldre där liberalerna lyft frågan om seniorgym flertalet gånger och dels bygga upp system som tar tillvara på de äldres resurser och kompetenser.

Ordförande, vi behöver också ta ett tydligt grepp om ekonomin. Eftersom att vi genomfört flertalet bolagiseringar så behöver vi få ägarstyrningen på plats – styrelsen och ledningen behöver arbeta aktivt med frågan. Vi behöver också fortsätta beta av lånen, ett arbete som vi är på god väg att göra men vi måste vara återhållsamma och prioritera då det gäller investeringar. Sjukskrivningarna behöver vi också arbeta med, de är idag inte uppseendeväckande men vi behöver minska dem – tekniska hjälpmedel till äldreboenden är en sak staden kunde satsa på för att minska förslitningsskador. Vi ser också att de kompetenshöjande ambitioner som personalavdelningen har potential att höja effektiviteten. Liberalerna anser alltså att spara också kan, och i första hand bör, handla om att ändra strukturer; förflyttningen av eftermiddagsverksamheten från socialnämnden till bildningsnämnden är ett sådant gott exempel men vi kan säkert göra mer; att låta göra om en av stadens parker till ur- och skur daghem istället för att bygga nytt kan vara ett sånt exempel. Slutligen vill liberalerna tacka stadsstyrelsen och stadsledningen för konstruktivt arbete och konstaterar att vi stödjer styrelsens förslag till ramar samt stadsstyrelsen förslag i §§ 89-93. Tack!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *