Bokslut 2019

Presentation av bokslutet, fullmäktige 26 maj 2020

Bästa fullmäktige, det är ju en lite annorlunda situation att presentera ett bokslut för ett tidigare år där de personer som satt i stadsstyrelsen var andra än vi som behandlat bokslutet. Men stadsstyrelsen är stadsstyrelsen oavsett, liksom fullmäktige. Därför vill jag inleda med att tacka den tidigare stadsstyrelsen och fullmäktige vid sidan av det stora tacket till stadens viktigaste resurs; personalen.

Staden gjorde som bekant ett underskott om 3,75 miljoner €. Det är en naturlig effekt om kostnaderna stiger och intäkterna sjunker. Intäkterna sjönk framförallt i skatteinkomster, där den stora orsaken är skattekortsreformen som är utanför vår kontroll men också för att inflyttningen inte varit i paritet med vad fullmäktige eftersträvat. De kostnader som stigit över ram handlar om att vi gett fler elever undervisning i jämförelse med vad vi budgeterat, barnskyddet och omsorgsförbundets budgetar har överskridits och framförallt handlar det om överskridningar av personalbudgeten som redovisas samlat hos stadsledningen.

Personalkostnaderna har överskridits med ca 700 000 €. Det beror främst på två saker; dels en engångs lönepottsutbetalning med anledning av upphävandet av konkurrenskraftsavtalet samt av ändrat sätt att räkna semsterlöneskulden. Tidigare har man använt sig av en schablon för att räkna semsterskulden, nu har den periodiserats korrekt och räknats ned på individnivå vilket gett en högre skuld. Denna post budgeteras förstås korrekt härefter.

Ordförande. En fråga som är aktuell i och med den situation vi befinner oss i är lånebördan. Där måste man skilja på kommunen och på koncernen samtidigt som man får hålla i minne att modern ansvarar för sina döttrar om något skulle gå riktigt tokigt. Någon större risk för det kan ännu inte skönjas men det är klart att framförallt hamnen påverkas av de rådande restriktionerna. Men hamnen har nu öppnat och tiderna ser ljusare ut. Staden själv hade vid årsskiftet lån om 23,7 miljoner € eller 2033 € per invånare och en soliditet om nästan 78 %. Det vill säga mycket goda förutsättningar och stark ekonomi. När vi sedan ser till koncernen ser det lite annorlunda ut, och det behöver poängteras att detta inte har att göra med att bolagen på något sätt skötts dåligt, utan det beror på strategiska val som staden gjort tidigare. På koncernnivå har vi en lånestock om nästan 6000 € per invånare. Men å andra sidan var resultatet på koncernnivå positivt, om än med liten marginal. Soliditeten i bolagen är på intet sätt oroade.

Ordförande, revisionsberättelsen var utan anmärkningar vilket förstås är positivt. Stadsstyrelsen har också, förstås, fått ett PM. Det innehåller givetvis inga större brister men det påpekas om att den interna kontrollen behöver stärkas. Stadsdirektören hade planerat ett seminarium om intern kontroll pre-corona och frågan behöver lyftas eftersom det är något som måste upp på agendan hos oss i styrelsen och det är bara att konstatera att ambitionsnivån kan vara olika. Så väck gärna den diskussionen inom era grupper. I revisions PM:et skrivs också att ”stadens ekonomi enligt vår uppfattning inte på kort sikt blir en krisekonomi, utan staden har tid att anpassa sin ekonomi om de ekonomiska effekterna av pandemin blir långvariga.” Gällande stadens ackumulerade överskott konstateras att det är dubbelt mot landets medeltal. Sammanfattat; Vi har en stark stad som kommer att klara krisen.

Ordförande. Man brukar säga att det allra viktigaste är vad man får ut för de pengar som satsas. Det knyter förstås an till den interna kontrollen men också till måluppfyllelse. Det finns orosmoment i såväl inflyttning som utveckling av antal företag. Det är en fråga som stadsstyrelsen ska ta på allvar, både bostadspolitiken och näringspolitiken. Ett annat mål som inte uppfyllts är sjukfrånvaroprocenten som är på högre nivåer än målsättningarna, om än lägre än fjolåret. I jämförelse med annan offentlig sektor så ligger vi ändå hyggligt till men också här har vi frågor att bita i.

Gällande den sociala hållbarheten oroar mig flickors svaga självskattade hälsa storligen. Särskilt nu när vi dessutom går in i en period av hög ungdomsarbetslöshet. Och där ska vi inte heller glömma pojkarna/ de unga männen som ofta drabbas av arbetslösheten i högre grad än kvinnor. Detta är något som särskilt bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden behöver hålla i minne när verksamheterna planeras. *

Miljöarbetet är strategiskt och miljöbokslutet är imponerande. Våtmarksprojektet vid Nabben visar att miljöarbetet kan bidra med andra positiva effekter, Nabbens våtmark har solklart förhöjt stadens attraktionskraft och värde.

Slutligen ordförande, kan det konstateras att Mariehamn är den kommun som drabbas hårdast av coronapandemin men också den kommun som kanske är bäst rustad på Åland. Vi har bland världens bästa skolor, fantastisk barnomsorg, en snart storligen uppgraderad hamn, Ålands största kommunala utbud av service inom äldreomsorgen, vackra grönområden, trygghet och för vår litenhet ett gigantiskt utbud av restauranger, kultur och idrottsanläggningar. Bästa fullmäktige, när man riktigt tänker efter så är nog Mariehamns stad världens bästa plats att bo på.

*Bildningschefen, Kjell Nilsson, har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med flickors hälsa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *